skip to Main Content

Beter ID is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in deze privacyverklaring worden genoemd.

Contactgegevens:

Beter ID
Boekweitland 54
7722 TP Dalfsen

KvK: 05068758

Dennis van Oenen is de functionaris gegevensbescherming van Beter ID. Hij is te bereiken via info@beterid.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beter ID verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Beter ID verwerkt, bijvoorbeeld als je een contactformulier invult of een aanvraag indient:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Beter ID verwerkt

Beter ID heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar zonder toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij, zonder die toestemming, persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beterid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel Beter ID persoonsgegevens verwerkt

Beter ID verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om je te kunnen bellen of e-mailen na een (aan)vraag die je via de website indient, of als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Je gegevens worden niet voor overige (marketing-)doeleinden gebruikt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beter ID neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang Beter ID persoonsgegevens bewaart

Beter ID bewaart persoonsgegevens die worden vergaard via de website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam: 90 dagen
– Telefoonnummer: 90 dagen
– E-mailadres: 90 dagen
– IP-adres: 90 dagen

Delen van persoonsgegevens met derden

Beter ID verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Beter ID blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Beter ID gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Beter ID gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 14 maanden

Beter ID heeft een verwerkingsovereenkomst met Google voor het verwerken van Analytics-gegevens. Deze worden alleen anoniem verzameld met gemaskeerde IP-adressen. Er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Beter ID en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@beterid.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Beter ID wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Beter ID persoonsgegevens beveiligt

Beter ID neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beterid.nl.

Back To Top